Female Dentist in Clinic

สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์

ร่วมกับ

กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

Modern Geo Semicircle Line

Social Telecare Platform

เพื่อสนับสนุนระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ

right arrow icon

แพลตฟอร์ม

ดูแลช่วยเหลือทางสังคม

รูปแบบออนไลน์

รวบรวมเครื่องมือ

สำหรับนักสังคมสงเคราะห์

เพรียบพร้อมไปด้วยเครื่องมือ

สำหรับนักสังคมสงเคราะห์ และ เครื่องมือสหวิชาชีพ

ในการร่วมกันดูแลทางสังคม อย่างทั่วถึง

พร้อมกับการเชื่อมโยง แบ่งปันข้อมูล ให้กับบุคลากร

ในระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ อย่างครบถ้วน

right arrow icon

เชื่อมโยง บริการสังคม และ บริการสุขภาพ

ไว้ในที่เดียว

Tooth
Person with Disability Icon
Simple Star Icon
Simple Star Icon

เครื่องมือนักสังคมฯ

เครื่องมือวินิจฉัยปัญหาทางสังคม

มากกว่า 23 เครื่องมือ

และ กำลังพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

A-MED HOMEWARD

เชื่อมโยงข้อมูล

กับระบบ Homeward

ของกรมสุขภาพจิต

ซึ่งพัฒนาโดย

A-MED สวทช.

HosXP และ HIS อื่น ๆ

เชื่อมโยงข้อมูลกับระบบ

HosXP โดย BMS

และ พร้อมเชื่อมโยงกับ HIS อื่น ๆ

ของสถานพยาบาล

Dentist Preparing to Do a Dental Procedure
Female Dentist Examining Dental X-ray
Black Basic Arrow Right
Black Basic Arrow Right
Black Basic Arrow Right
Black Basic Arrow Right
Black Basic Arrow Right
Black Basic Arrow Right
Black Basic Arrow Right
Black Basic Arrow Right

โรงพยาบาลอุทัยธานี

โรงพยาบาลปทุมธานี

โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช

ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน

โรงพยาบาลโพธาราม

โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์

โรงพยาบาลบางพลี

โรงพยาบาลพังโคน

Black Basic Arrow Right
Black Basic Arrow Right
Black Basic Arrow Right
Black Basic Arrow Right
Black Basic Arrow Right
Black Basic Arrow Right
Black Basic Arrow Right

โรงพยาบาลหนองสูง

โรงพยาบาลระนอง

โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

โรงพยาบาลพัทลุง

โรงพยาบาลสงขลา

โรงพยาบาลปัตตานี

โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

สถานพยาบาล เครือข่าย

Black Basic Arrow Right
Black Basic Arrow Right
Black Basic Arrow Right
Black Basic Arrow Right
Black Basic Arrow Right
Black Basic Arrow Right
Black Basic Arrow Right
Black Basic Arrow Right
Black Basic Arrow Right
Black Basic Arrow Right
Black Basic Arrow Right
Black Basic Arrow Right
Black Basic Arrow Right
Black Basic Arrow Right
Black Basic Arrow Right
Black Basic Arrow Right
Black Basic Arrow Right
Black Basic Arrow Right

โรงพยาบาลสิรินธร

โรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานี

โรงพยาบาลมหาสารคาม

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์

โรงพยาบาลยะลา

โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล

โรงพยาบาลสุรินทร์

สถาบันโรคทรวงอก

โรงพยาบาลปากช่องนานา

โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

โรงพยาบาลพุทธชินราช

โรงพยาบาลสุโขทัย

โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

โรงพยาบาลเพชรบูรณ์

โรงพยาบาลอุตรดิตถ์

โรงพยาบาลแม่สอด จ.ตาก

โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย

Quote Mark Icon

หลักสูตรพัฒนาศักยภาพ

นักสังคมสงเคราะห์

 • หลักสูตรการใช้เครื่องมือประเมินปัญหาทางสังคม และการวิเคราะห์เพื่อออกแบบบริการดูแลทางสังคม
 • หลักสูตรความรอบรู้การใช้งานระบบดิจิทัล (Digital Literacy)
 • หลักสูตรการเสริมพลังตนเองของนักสังคมสงเคราะห์
  • กิจกรรมการประเมินสุขภาวะทางกาย จิตใจ อารมณ์ เพื่อเยียวยาตนเอง และเสริมสร้างสุขภาวะของนักสังคมสงเคราะห์ และฝึกปฏิบัติการเยียวยาตนเอง (Mind Body Medicine)
  • หลักสูตรการจัดการเงินกับชีวิต /การจัดการหนี้สินสำหรับกลุ่มเปราะบาง
 • หลักสูตร Medical Social Work Clinic
  • Work shop การจัดทำ Standard of Operation :SOP กิจกรรมบริการสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์
  • มาตรฐานงานสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์
  • การจัดทำ Case Conference ในรูปแบบ Online

Social telecare

user manual

คู่มือ การใช้งาน

แพลตฟอร์ม Social Telecare

ปรับปรุงล่าสุด

9 มกราคม 2567

Female Dentist in Clinic

ดาวน์โหลดประกาศนียบัตร

ประกาศนียบัตรในการฝึกอบรมทุกหลักสูตร

สามารถดาวน์โหลดได้ผ่านทาง

right arrow icon

ผลงาน ที่ผ่านมา

สามารถรับชมได้ผ่านทาง YOUTUBE Channel

Social Telecare

YouTube Logo
right arrow icon

ภาคีร่วมดำเนินโครงการ

โครงการพัฒนาและเสริมสมรรถนะกลไกและเครือข่าย

การดูแลทางสังคมของสหวิชาชีพ

เพื่อสนับสนุนระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ

เพื่อขยายผลการทำงานในระดับพื้นที่

สนับสนุนโดย

ดำเนินการโดย

ร่วมดำเนินงานโดย

Quote Mark Icon

ขอเชิญทดลองใช้ Platform Social Telecare

บูรณาการการดูแลทางสังคมครบวงจรต่ะ

- ศาสตราจารย์ ระพีพรรณ คำหอม

นายกสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์

Quote Mark Icon

SMART SOCIAL WORKER เราทำได้

-สค.ร.ดร.ขนิษฐา บูรณพันศักดิ์

โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

Quote Mark Icon

- คุณเยาวเรศ คำมะนาด

นายกสมาคมนักสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ไทย

Quote Mark Icon

- คุณสโรธร ม่วงเกลี้ยง

นักสังคมสงเคราะห์อิสระ

Quote Mark Icon

มุ่งมั่น และตั้งใจ ให้ Social telecare เป็นตัวช่วย

ในยุคดิจิทัลให้กับงานสังคมสงเคราะห ์

- อาจารย์วัชระ อมศิริ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สอบถาม

ข้อมูลเพิ่มเติม

Pin
Phone Icon Vector. Telephone Icon Symbol Isolated. Call Icon
Message Glyph Icon
Buildable Twitter UI Filled Like Heart Icon

สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์

อาคารอาทิตย์ทิพอาภา ชั้น 2

สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี

เลขที่ 255 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท

เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

02 050 9427

thaisocialworkcouncil@gmail.com

@socialtelecare